Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňují Podmínky užití Monys.cz. Berte prosím na vědomí, že spolu s vytvořením uživatelského účtu, vytvořením výběru nebo platebním procesu potvrzujete, že jste si Zásady ochrany osobních údajů přečetli a rozumíte jim.

Stáhněte si zásady ochrany osobních údajů

1. Kdo je správce

 1. 1.1.Správcem osobních údajů je společnost EVENTARO a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B vložka 10615, IČO: 03499138, se sídlem Valašské Meziříčí, Poláškova 1535, PSČ 757 01, tel.: 777705055 , email: info@monys.cz (dále také „Správce“) jakožto provozovatel tohoto webu a poskytovatel služeb.
 2. 1.2.Správce shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté uživatelem služby Monys.cz v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajům o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „ Nařízení“).
 3. 1.3.Vaše osobní údaje zpracováváme prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

2. Kdy začínáme zpracovávat Vaše osobní údaje?

 1. 2.1.Vaše osobní údaje začínáme zpracovávat kliknutím na tlačítko „vytvořit účet“ v registračním formuláři nebo kliknutím na tlačítko „dokončit“ ve formuláři „+ Nový výběr“ nebo kliknutím na „Přejít k platbě“ v procesu platby za výběr. Vždy zpracováváme výhradně osobní údaje získané od vás, uživatelů.

3. Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

 1. 3.1.Pokud jste „výběrčí“ zpracováváme Vaše osobní údaje pro níže uvedené účely:
  • i) plnění smlouvy - za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány Vaše identifikační údaje uvedené při registraci, a to zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, telefon, elektronická adresa (e-mail), příp. další doplňující údaje, které uživatel v rámci užívaní portálu Monys.cz z vlastní vůle vědomě poskytne, a dále informace vztahující se k předmětu plnění (např. identifikace služby), způsob úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, na který byla úhrada vybraných peněz provedena apod.). Důvodem poskytnutí osobních údajů Správci je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 3 let od poskytnutí posledního plnění/služby.
  • ii) plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví. Osobní údaje uživatele budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.
  • iii) oprávněný zájem správce
   • - ochrany práv správce v případě sporu s uživatelem za tímto účelem budou v nezbytném rozsahu zpracovávány zákazníkovy identifikační údaje uvedené při registraci, a to zejména jméno, příjmení, fakturační adresa, telefon, elektronická adresa (e-mail) a informace vztahující se k předmětu plnění (např. identifikace služby), způsob jejich úhrady, včetně platebních informací jako je číslo bankovního účtu, na který byla úhrada provedena. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 4 let od poskytnutí poslední služby /obdržení plnění.
   • - přímý marketing – správce je oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo zákazníka za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se jeho vlastních produktů či služeb obdobných těm, které již uživateli poskytl (§ 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu maximálně 5 let od poskytnutí poslední služby, resp. do doby vyjádření nesouhlasu z Vaší strany.
 2. 3.2.Pokud jste „Plátce“ zpracováváme Vaše osobní údaje pro níže uvedený účel: oprávněný zájem správce v případě sporu s uživatelem (výběrčím) – za tímto účelem zpracováváme Vaše jméno, příjmení, elektronickou adresu (e-mail), a to doby 3 let po ukončení výběru.
 3. 3.3.Berte prosím na vědomí, že pro účely zpracování popsané v bodech 1 a 2 jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobního údaje bez Vašeho souhlasu.
 4. 3.4.Osobní údaje zpracovávané správcem na základě Vámi uděleného dobrovolného a informovaného souhlasu, budeme zpracovávat vždy v rozsahu uděleného souhlasu a pro stanovený účel a určenou dobu, s tím že jako uživatel bude mít právo takto udělený souhlas kdykoli odvolat na svém uživatelském účtu, nebo zasláním požadavku na info@monys.cz . Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které Správce potřebuje ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již zadané služby)) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.
 5. 3.5.Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 6. 3.6.Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

4. Kdo se bude podílet na zpracování Vašich osobních údajů?

 1. 4.1.Vaše osobní údaje mohou být pro účely řádného vyřízení plnění/služby poskytnuty těmto zpracovatelům:
  • a) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci výběru
  • b) poskytovatel cloudového úložiště, u kterého budou vaše osobní údaje uloženy
  • c) osobám, které nám poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpis
 2. 4.2.Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí.

5. Jaká jsou Vaše práva?

 1. 5.1.Podle Nařízení máte níže uvedená práva, která u nás můžete uplatnit:
  • a) právo požadovat přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, čímž se rozumí právo získat od naší organizace jakožto správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení
  • b) právo požadovat opravu osobních údajů, které o Vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování máte v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů
  • c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení
  • d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení
  • e) získat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení
  • f) právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace
  • g) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje Vaše práva
 2. 5.2.Pokud obdržíme Vaši žádost ve smyslu předchozího odstavce, budeme Vás informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud bychom nepřijali opatření, o které požádáte, jsme povinni Vás informovat bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí o důvodech nepřijetí opatření. Upozorňujeme v této souvislosti, že v určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti Vaší žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Vám můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
 3. 5.3.Pokud obdržíme Vaši žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme Vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.
 4. 5.4.Správce je oprávněn se na uživatele, kteří se registrovali pro určitou službu, obrátit za účelem ověření aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

6. Závěrečná ustanovení

 1. 6.1.Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi uživatelem a společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.
 2. 6.2.Vyhrazujeme si právo na jednostrannou změnu Zásad ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím upozornění vyvěšeném viditelným způsobem našem webu.
 3. 6.3.Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.