Podmínky užití služby

Několik důležitých pravidel Monysu.

Vytvořením uživatelského účtu, vytvořením nového výběru či provedením platby prostřednictvím www.monys.cz dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb v souladu s těmito podmínkami a zároveň potvrzujete seznámení se zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s podmínkami nebo zásadami nesouhlasíte, uživatelský účet nevytvářejte, nevytvářejte nový výběr nebo neprovádějte platby prostřednictvím monys.cz ani službu jinak nepoužívejte.

Stáhněte si podmínky užívání

1. Obecná ustanovení

 1. 1.1.Provozovatelem tohoto webu a poskytovatelem služeb na tomto webu nabízených je společnost EVENTARO a.s., IČO: 03499138, se sídlem Valašské Meziříčí, Poláškova 1535, PSČ 757 01, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 10 615 (dále jen „ Provozovatel“).
 2. 1.2.Monys.cz je portál zaměřený na výběr peněz od jednotlivců či skupiny osob. Uživatel s těmito podmínkami vyjadřuje svůj souhlas při registraci, či jiném užití webu, zejména prohlížením či jiném sběru informací.
 3. 1.3.Následující podmínky užití (dále též „PU“) upravují užívání internetových stránek www.monys.cz, zejména pravidla pro vkládání a správu výběrů, pravidla odpovědnosti uživatelů za obsah zveřejněných výběrů, práva a povinnosti uživatelů, jakož i další související právní vztahy.
 4. 1.4.Tyto PU mohou být změněny jednostranným rozhodnutím provozovatele. Jejich změna je účinná ode dne jejího zveřejnění na webu. Uživatel bere na vědomí, že změna PU mu bude oznámena prostřednictvím vyvěšení viditelného upozornění na webu. V případě, že uživatel s novým zněním PU nesouhlasí, je oprávněn zrušit svou registraci na portálu. Uživatel je povinen se před každým zahájením využití služeb Monys.cz seznámit se s aktuálním zněním PU.

2. Definice pojmů pro účely PU

 1. 2.1.„Monys.cz“ nebo „portál“ nebo „web“ označuje portál www.monys.cz, případně jeho národní alternativy.
 2. 2.2.„Uživatelem“ se rozumí fyzická osoba a právnická osoba, která navštíví a využívá portál Monys.cz bez ohledu na účel využití a provedení registrace. Fyzická osoba musí být starší 16-ti let, s tím že nezletilá fyzická osoba mladší 18-ti let, smí souhlas s PU vyjádřit pouze se souhlasem a pod dohledem zákonného zástupce.
 3. 2.3.„Výběr“ je uživatelem vytvořená událost k vybrání peněz.
 4. 2.4.Slovy „služby Monys.cz“ se označují funkce, produkty a služby, které Monys.cz zpřístupňuje na adrese www.monys.cz.
 5. 2.5.„Výběrčí“ je uživatel Monys.cz, který vytvoří na Monys.cz výběr(y).
 6. 2.6.„Plátce“ je uživatel Monys.cz, který provedl úhradu položky nebo položek výběru.
 7. 2.7.„Obsahem“ se označuje cokoli, co uživatel prostřednictvím služeb Monys.cz zveřejní, poskytne, nebo sdílí.
 8. 2.8.„Zveřejněním“ se rozumí publikování výběru na portálu Monys.cz, přip. jeho jiné zpřístupnění prostřednictvím služeb Monys.cz.

3. Registrace a vytvoření účtu

 1. 3.1.Registrace a tím vytvoření vlastního uživatelského účtu (dále jen „účet“) je nutná pro všechny Výběrčí. Součástí registrace je též volba hesla, které musí mít minimálně 6 znaků. Uživatel je odpovědný za zvolené heslo, je povinen udržovat své heslo v tajnosti a je plně odpovědný za aktivity na svém účtu. Monys.cz si vyhrazuje právo zaslat heslo novému uživateli. Monys.cz nenese žádnou odpovědnost za ztrátu, poškození a jiné problémy vzniklé v důsledku porušení tohoto ustanovení nebo neautorizovaného přístupu či užití účtu uživatele třetí osobou.
 2. 3.2.Jako registrační jméno (login) bude sloužit registrační e-mail, tedy e-mail vyplněný při registraci či jiném použití na portálu.
 3. 3.3.Uživatel si nesmí vytvořit účet jakékoliv jiné osoby.
 4. 3.4.Provozovatel si vyhrazuje právo odebrat uživatelské jméno nebo jiný identifikátor z důvodu jeho nevhodnosti (např. při stížnosti vlastníka ochranné známky na uživatelské jméno, které nemá žádný vztah ke skutečnému jménu uživatele).
 5. 3.5.Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit/pozastavit účet uživatele, pokud poruší tyto PU.
 6. 3.6.V procesu placení uživatelem bez jeho předchozí registrace, souhlasí uživatel s tím, že mu může být automaticky vytvořen účet (bude zaregistrován) pod e-mailem, který uvedl v příslušné kolonce formuláře. O této registraci bude informován e-mailem.

4. Vytvoření a ukončení výběru, výplata vybraných peněz

 1. 4.1.Uživatel je plně odpovědný za obsah detailu výběru, který vloží na Monys.cz, a to jak za obsah textový, tak za soubory, které připojí. Uživatel nesmí vložit na Monys.cz nesprávné údaje. Monys.cz nenese žádnou odpovědnost za obsah uživatelem vytvořený, ani za důsledky jeho zveřejnění. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledcích chyb, či nesprávných údajů uvedených jednotlivými uživateli.
 2. 4.2.Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že publikováním jakýchkoliv jeho dat (textových, vizuálních, audiovizuálních či jiných) autorskoprávní povahy na portálu, tímto poskytuje provozovateli bezúplatně časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen „licence“). Provozovatel nemá povinnost uvádět autorství u vloženého díla při jeho zveřejnění ani v jiných případech. Provozovatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění výběru (záznamu). Tato licence končí, jakmile uživatel svůj obsah podléhající duševnímu vlastnictví odstraní ze svého účtu, s výjimkou případů, kdy tento obsah uživatel sdílel s ostatními (pokud jej také oni neodstranili).
 3. 4.3.Uživatel (výběrčí) je povinen ukončit výběr bezprostředně po pominutí jeho účelu.
 4. 4.4.Vybrané peníze k danému výběru si může Výběrčí kdykoliv nechat zaslat kliknutím na tlačítko „Vyplatit“ v přihlášeném režimu na stránce daného výběru. Uživatel odpovídá za správnost vyplněných informací pro realizaci výplaty (číslo inkasního účtu, fakturační údaje aj.).

5. Zpoplatněné služby Monys

 1. 5.1.Uživatel souhlasí s tím, že provozovatel vybírá poplatky spojené s jeho službami. Jedná se zejména o poplatky na pokrytí nákladů se zvolenou platební metodou (v příslušné výši dle zvolené metody) a odměna provozovatele, která činí 2.5% z placené částky + platná sazba DPH.
 2. 5.2.Celková vypočtená částka výběru bude z důvodu většího komfortu platících matematicky zaokrouhlena na celé koruny a výsledný rozdíl jde na vrub výběrčího.
 3. 5.3.Cena za uvedené služby je vždy uvedena při objednávání těchto služeb.

6. Obsah Monys.cz a ochrana autorských práv

 1. 6.1.Internetové stránky www.monys.cz, příp. jejich národní alternativy jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 SB., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“). Provozovateli náleží veškerá práva z licence k obsahu stránek dle autorského zákona.
 2. 6.2.Ochranné známky, obchodní označení, grafické prvky, loga, design, aplikace či zvukové prvky umístněné na webu tvoří duševní vlastnictví provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.
 3. 6.3.Veškerý obsah těchto webových stránek, včetně zdrojového kódu, grafických prvků, obrázků, textů, grafických ploch, registrovaných značek a log, je dílem provozovatele a podléhá autorským právům, jež náležejí provozovateli, případně je dílem dalších osob, které postoupili právo k užití díla na provozovatele, a je tak chráněn v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími předpisy upravujícími ochranu duševního vlastnictví.

7. Práva a povinnosti uživatelů

 1. 7.1.Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, kterým by byla porušena práva třetích osob. Dále uživatel nesmí zveřejňovat a vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, vulgární, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.
 2. 7.2.Uživatel nesmí zasahovat do bezpečnosti portálu, jeho obsahu či technické podstaty; využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry, či jakékoliv jiné potencionálně škodlivé programy či kódy.
 3. 7.3.Uživatel se zdrží jakékoli činnosti, jež by mohla vést k přetížení, ztrátě či omezení funkčnosti Monys.cz.
 4. 7.4.Uživatel nesmí využívat automatizovaných procesů pro sběr či jiné využívání obsahu tohoto webu.
 5. 7.5.Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální.
 6. 7.6.Uživatel se nebude snažit získat přístup k účtu patřícímu jinému uživateli.
 7. 7.7.Uživatel nesmí dále na portál vkládat komerční sdělení, komerční odkazy na přímé, či nepřímé konkurenty provozovatele.
 8. 7.8.Uživatel nesmí použít Monys.cz k aktivitám diskriminačním, nezákonným, klamavým či jinak škodlivým.
 9. 7.9.Uživatel při využívání Monys.cz nesmí skrývat svou IP adresu či jinak utajovat svou geografickou polohu.
 10. 7.10.V případě, že bude účet uživatele pozastaven/zrušen provozovatelem není uživatel oprávněn vytvořit si bez svolení provozovatele účet nový.
 11. 7.11.Každý uživatel má právo nahlásit u každé výběru podezření z porušení těchto PU, zejména tedy nevhodnost obsahu, neaktuálnost obsahu, zavádějící či fiktivní informace atd.
 12. 7.12.Služby portálu nesmějí používat osoby, kterým příjem nebo zpřístupnění služby zakazují předpisy země jejich pobytu či země, ze které chtějí portál používat.
 13. 7.13.Uživatel je povinen při využívaní konkrétních služeb portálu povinen dodržet i věková omezení země jejich pobytu, příp. země, ze které chtějí portál používat.
 14. 7.14.V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek, nahlášení problému či nefunkčnosti se uživatelé mohou obrátit na e-mail info@monys.cz .

8. Omezení odpovědnosti provozovatele

 1. 8.1.Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost informací zveřejněných na tomto portálu.
 2. 8.2.Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za odkazy na webové stránky třetích osob, jakož i za jakoukoliv ochranu uživatelů v případech, kdy prostřednictvím takového odkazu přejdou na takové stránky. Uživatel by si měl ve vlastním zájmu před poskytováním jakýchkoliv informací na stránkách třetí osoby nejprve seznámit s všeobecnými podmínkami užívání, příp. podmínkami ochrany soukromí.
 3. 8.3.Provozovatel nenese odpovědnost za reklamu, popř. jiné formy propagace realizované uživatelem, přip. třetí osobou prostřednictvím portálu.
 4. 8.4.Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou výpadky fungování portálu, zejm. za dočasnou nedostupnost portálu či nedostupnost některé jeho služby.
 5. 8.5.Provozovatel si vyhrazuje právo přerušit či dočasně pozastavit jakoukoliv službu provozovatelem na portálu nabízenou.
 6. 8.6.Uživatel je srozuměn s tím, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě po dobu 24 hodin denně a provozovatel má právo po dobu nezbytné údržby sytému uživateli dočasně odepřít přístup k jeho uživatelskému účtu.
 7. 8.7.Uživatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím zveřejněných výběrů a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že Uživatelem zveřejněný výběr nebude v takovémto souladu, odpovídá uživatel provozovateli za veškerou způsobenou újmu.

9. Závěrečná ustanovení

 1. 9.1.Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to bez ohledu na kolizní normy daného státu.
 2. 9.2.Uživatel je kromě těchto PU povinen při užití portálu respektovat a dodržovat rovněž všechny právní přepisy země, ze které pochází, příp. i země, ve které služby portálu využívá.
 3. 9.3.V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, sjednávají Provozovatel a Uživatel místní příslušnost soudů k řešení těchto sporů, a to soudů místně příslušných dle sídla Provozovatele.
 4. 9.4.V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí podmínek.
 5. 9.5.Provozovatel přivítá jakékoli vaše ohlasy nebo návrhy týkající se vylepšení portálu Monys.cz a jeho služeb. Provozovatel si vyhrazuje, že jak ohlas uživatele, tak i jeho návrhy může použít bez nároku na honorář či jinou odměnu, pokud nebude dojednáno jinak.
 6. 9.6.Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a jsou přeloženy do jiných jazykových verzí. V případě jakýchkoli nejasností nebo výkladových problémů v jiných jazykových verzí je rozhodující česká verze.
 1. Ve Valašském Meziříčí dne 25.5.2018